Üldtingimused


​​ ​Viimati muudetud 19.10.2020


Impactic OÜ , registrikoodiga 12402347, aadressiga Tartu linn, Turu 2, 51004, (edaspidi: Täitja ) ja  Klient , kellele on käesolevad Üldtingimused tehtud kättesaadavaks ning kes on nendega nõustumust kinnitanud (edaspidi: Klient ),  edaspidi eraldi või koos nimetatud ka kui Pool või Pooled ,

 

VÕTTES ARVESSE, ET :

A.           Klient on Odooga sõlminud lepingu või sõlmimas lepingut, mille alusel on Kliendil õigus kasutada Platvormi; 

B.           Täitja on Odoo Eestis asuv kuldpartner, kellel on pikaajaline kogemus ning vajalik volitus Odoolt Teenuste osutamiseks; 

C.           Klient soovib tellida Täitjalt Teenuseid seonduvalt Platvormi kasutamisega; 

lepivad Pooled kokku alljärgnevates Üldtingimustes:

 

I Üldtingimuste üldsätted 

1.            Mõisted

1.1.         Arendustööd – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 19.1.

1.2.        Eritingimused – tingimused, mis sisalduvad Täitja poolt Kliendile tehtud Pakkumuses, millega Klient on nõustunud või Kliendi ja Täitja vahel kirjalikus vormis sõlmitud (allkirjastatud) kokkuleppes. Eritingimustes täpsustatakse Kliendile osutatavad Teenused, nende täpne sisu, hind ning muud erikokkulepped.

1.3.        Juurutamisteenus – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 18.1.

1.4.        Kasutajatugi – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 21.1.

1.5.        Klient – enda majandus- ja kutsetegevuses tegutsev ettevõtja, kelle nimi ja andmed on toodud Eritingimustes.

1.6.        Leping – Kliendi ja Täitja vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Täitja Kliendile kokkulepitud Teenuseid. Leping koosneb käesolevatest Üldtingimustest ja Eritingimustest.

1.7.        Lokalisatsiooniteenus – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 20.1.

1.8.        Majutusteenus – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 22.1.

1.9.        Odoo – äriühing Odoo S.A., mis on registreeritud aadressil Chaussée de Namur, 40, 1367 Grand-Rosière, Belgia ning selle tütarettevõtted.

1.10.      Pakkumus – Täitja poolt Kliendile tehtud pakkumine Teenuste osutamiseks.

1.11.       Platvorm – Odoo tarkvara, mille kasutusõiguse annab Kliendile Odoo vastavalt Kliendi ja Odoo vahel sõlmitud lepingule.

1.12.      Teenused – Eritingimustes kokkulepitud teenused, mida Täitja Kliendile Lepingu alusel osutab.

1.13.      Tehniline analüüs – Teenus, mille definitsioon on toodud Üldtingimuste punktis 17.1.

1.14.      Tööpäev – iga kalendripäev, välja arvatud laupäev ja pühapäev ning riigipüha Eesti Vabariigis.

1.15.      Täitja – Impactic OÜ, registrikoodiga 12402347, aadressiga Tartu linn, Turu 2, 51004. 

1.16.      Üldtingimused – käesolevad tingimused, mille alusel osutab Täitja Kliendile kokkulepituid Teenuseid. Üldtingimused koosnevad kahest peatükist – Üldtingimuste üldsätetest (I peatükk), kus on toodud Poolte üldised õigused ning kohustused; ja Teenuste üldsätetest (II peatükk), kus on kirjeldatud Poolte õigused ja kohustused konkreetsete Teenuste kaupa.

 

2.           Üldtingimuste kohaldamine 

2.1.        Käesolevaid Üldtingimusi kohaldatakse kõikides Kliendi ja Täitja vahelistes õigussuhetes, välja arvatud, kui Kliendiga on teisiti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud või kui Üldtingimustes on teisiti toodud. Üldtingimused ei kohaldu Eesti Vabariigiga ega Eesti Vabariigi riigiasutustega sõlmitud lepingutele. 

2.2.       Juhul, kui Üldtingimuste üldsätete (Üldtingimuste I peatükk) ja Üldtingimuste Teenuste üldsätete (Üldtingimuste II peatükk) vahel on vasturääkivusi, kohaldavad Pooled viimast. Juhul, kui Üldtingimuste ja Eritingimuste vahel esineb vasturääkivusi, kohaldavad Pooled Eritingimusi.

 

3.           Lepingu sõlmimine ja muutmine 

3.1.        Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks, kui Pooled lepivad kokku Eritingimustes ja nõustuvad Üldtingimustega ehk kui:

(a)      Klient kinnitab Täitja tehtud Pakkumuse sobivust (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis – nt e-kirja teel); või

(b)      Pooled allkirjastavad eraldi lepingudokumendi.

3.2.       Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et: 

(a)      tal on õigus Leping sõlmida; 

(b)      ta on hoolikalt tutvunud, täielikult arusaanud ja nõustub kõigi Lepingu tingimustega (sh käesolevate Üldtingimustega);  

(c)      ta ei kasuta Teenuseid lubamatul või seadusvastasel viisil ega kahjusta nende korrektset toimimist. 

3.3.       Lepingu muutmise osas lepivad Pooled kokku alljärgnevalt: 

(a)      Täitjal on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt Üldtingimusi muuta, teavitades sellest Platvormi kaudu või muul viisil ette vähemalt 30 kalendripäeva. Kui Klient jätkab Platvormi kasutamist pärast 30-kalendripäevast perioodi, kohaldatakse Üldtingimusi muudetud kujul; 

(b)      Täitjal on õigus muuta kokkulepitud hindasid maksimaalselt üks kord kuue kuu jooksul vastavalt oma kehtivale hinnakirjale; 

(c)      Pooltel on õigus Lepingut igal ajal muuta, leppides selles kokku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

4.           Teenuste osutamine 

4.1.        Eritingimustes on täpsustatud, milliseid Teenuseid ning millistel tingimustel Täitja Kliendile osutab. Lisaks Eritingimustes toodule kohaldub ka vastava Teenuse kohta Üldtingimustes sätestatu – vastavad reeglid on toodud Üldtingimuste punktides 17-22. Lisaks Üldtingimustes toodud Teenustele võib Täitja osutada Kliendile ka muid Eritingimustes kokkulepitud Teenuseid. 

4.2.       Täitja rakendab Teenuseid osutades mõistlikku hoolsust ja mõistlikke ärilisi jõupingutusi. 

4.3.       Täitja asub Kliendile Teenuseid osutama ning täidab Kliendi antud juhiseid mõistliku aja jooksul, kui Pooled selles vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel) teisiti kokku ei lepi. 

4.4.       Juhul, kui Pooled lepivad kokku tähtaja mõne vahetulemuse või tulemuse saavutamisele, on tegemist indikatiivse tähtajaga. Kuivõrd tähtaja määramine põhineb piiratud teabel ning ei arvesta Kliendi süsteemide ja taustsüsteemide eripärade ega muude ettenähtamatute asjaoludega, ei ole vastav tähtaeg siduv – v.a juhul, kui Pooled selles selgelt vastupidiselt kokku lepivad vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Igal juhul annab Täitja Kliendile teada, kui kokkulepitud tähtaja saavutamine ei osutu võimalikuks. 

4.5.       Kui Kliendi tegevus või tegevusetus takistab või viivitab Täitja Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, pikeneb kokkulepitud indikatiivne tähtaeg automaatselt Kliendi põhjustatud takistusest või viivitusest tulenenud aja võrra.

 

5.           Tunnitasu alusel osutatavate Teenuste eeldatav hind 

5.1.        Juhul, kui Teenust osutatakse jooksva tunnitasu alusel, on Täitjal õigus (kuid mitte kohustus) anda Kliendile indikatiivne hinnapakkumine Teenuse osutamiseks (edaspidi: Indikatsioon). Kuivõrd Indikatsioon põhineb piiratud teabel ning ei arvesta Kliendi süsteemide ja taustsüsteemi eripäradega ega muude ettenähtamatute asjaoludega, siis ei ole Indikatsioonis toodud hinnapakkumine Täitjale siduv (v.a kui Täitja märgib vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selgesõnaliselt, et Indikatsioon on siduv). 

5.2.       Klient mõistab, et võimatu on täpselt ette ennustada eeldatavat töötundide arvu (st hinda), kuna see sõltub Teenuse osutamise tegelikust sisust, mahust ja keerukusest, mis võib Teenuse osutamise käigus muutuda. Juhul kui Täitjale ilmneb, et algselt pakutud maht suureneb üle 20 protsendi võrreldes Indikatsiooniga, teavitab Täitja Klienti vastavast asjaolust. Sellisel juhul lepivad Pooled kokku uues Indikatsioonis. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Täitjal õigus osutada Teenust väiksemas mahus – Klient saab aru ja mõistab, et sellisel juhul ei pruugi olla võimalik esialgselt kokkulepitud tulemusi täies ulatuses saavutada.

 

6.           Poolte üldised õigused ning kohustused 

6.1.        Kliendil on õigus: 

(a)      esitada Teenuste osutamiseega seoses Täitjale päringuid; 

(b)      vajadusel anda Täitjale Teenuste osutamiseks juhiseid ning soovitusi. 

6.2.       Kliendil on kohustus: 

(a)      tasuda Täitjale Teenuste eest õigeaegselt vastavalt Lepingule;

(b)      teavitada Täitjat viivitamatult asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist või takistada Lepingus sätestatud eesmärkide saavutamist;

(c)      teha Täitjaga igakülgselt koostööd. Klient on kohustatud mõistliku aja jooksul (maksimaalselt 5 Tööpäeva jooksul) varustama Täitjat Lepingu täitmiseks vajalike juhiste, teabe ja/või materjalidega ning andma vajadusel ligipääsu andmetele või süsteemidele, arvestatuna Täitja poolt vastava nõude esitamise ajast. Klient tagab ning vastutab, et Täitjale edastatud informatsioon on asjakohane, korrektne ja täielik. Täitjal puudub kohustus veenduda Kliendi edastatud informatsiooni asjakohasuses, korrektsuses ja/või täielikkuses;

(d)      järgida Täitja antud mõistlikke korraldusi seonduvalt Teenuste osutamisega;

(e)      mitte kasutada Teenuseid ebamoraalsel, ebaseaduslikul või muul eesmärgil, mis on pahatahtlik või kahjulik Täitjale;

(f)       hankida ning säilitada kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud ning järgida kõiki asjakohaseid õigusakte, mis on vajalikud selleks, et võimaldada Täitjapoolne Teenuste osutamine;

(g)      täita Kliendi ja Odoo vahel sõlmitud lepingust (või lepingutest) tulenevaid kohustusi kohaselt;

(h)      võtta kõik mõistlikud meetmed kasutajakontode turvalisuse tagamiseks, sh valides tugeva parooli ning mitte jagades sisselogimiseks vajalike andmeid (sh parooli) kolmandate isikutega;

(i)        mitte rikkuda Täitja mainet;

(j)        hüvitada Täitjale kahju, mis tuleneb Täitjale kolmandate isikute nõuetest Täitja vastu seonduvalt Kliendipoolsest Lepingu rikkumisest.

6.3.       Kui Pooled pole teisiti Eritingimustes kokku leppinud:

(a)      kohustub Klient teostama omal kulul mistahes mõistlikke tegevusi, mis on vajalikud Teenuste kasutamiseks – sh omama pädevat riist- ja tarkvara ning internetiühendust;

(b)      Klient vastutab Teenuste kasutamiseks vajaliku riist- ja tarkvara ning internetiühenduse nõuetekohase funktsionaalsuse ja ajakohase oleku säilimise eest ning tagab, et need ei kahjusta Täitja tark- ega riistavara ega sega Täitja poolt teistele klientidele teenuste osutamist;  

(c)      Täitja ei vastuta Kliendi kasutatava riist- ja tarkvara sobivuse eest Teenuste kasutamiseks.

6.4.       Täitjal on õigus:

(a)      kasutada Teenuste osutamiseks all-töövõtjaid vastavalt Täitja äranägemisele;

(b)      peatada Teenuste osutamine Kliendile (piiramata muid võimalikke Täitja õiguskaitsevahendeid), kui Klient ei maksa õigeaegselt Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat, Täitja on võlast Klienti teavitanud ning Klient ei tasu võlgnetavat summat ka 14 päeva jooksul pärast teavituse tegemist või kui Klient rikub oluliselt mõnda Lepingu tingimust. 

6.5.       Täitjal on kohustus:

(a)      osutada Teenuseid vastavalt Lepingus kokkulepitule;

(b)      hoida Klienti kursis Teenuste osutamise käiguga ning vastama Kliendi päringutele tähtaegselt või mõistliku aja jooksul; 

(c)      teavitada Klienti viivitamatult asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist või takistada Lepingus sätestatud eesmärkide saavutamist; 

(d)      mitte rikkuda Kliendi mainet.

 

7.           Tasumine 

7.1.        Klient tasub Teenuste eest vastavalt Täitja esitatud arvetele (edaspidi: Arve). Üldreeglina väljastab Täitja Kliendile Arve Teenuste osutamise kuule järgneva kuu viiendaks kuupäevaks ning Arvel kajastatakse eelmisel kuul teostatud Teenuste maksumus. 

7.2.       Kui Arvelt ei nähtu teisiti, kuulub Arve tasumisele 10 päeva jooksul Arve väljastamise kuupäevast. 

7.3.       Juhul, kui tasu on arvestatud tunnitasu alusel, arvestatakse Teenuse osutamisele kuulunud tööaega 12+6 minutilise täpsusega, kus esimene ajasamm on vähemalt 12 minutit ning iga järgnev vähemalt 6 minutit – seda ka juhul, kui tegelikkuses kulus vähem aega. Juhul, kui tunnitasu alusel osutatud Teenuse maht on kuni kaheksa tundi, on Täitjal õigus arvestada Teenusele osutamisele kulunud tööaega ühe tunnise täpsusega – seda ka juhul, kui tegelikkuses kulus vähem aega 

7.4.       Koos Arvega esitab Täitja Kliendile ka raporti Arve aluseks oleval perioodil teostatud Teenuste kohta, mis sisaldab muuhulgas järgnevat informatsiooni – sooritatud Teenuse nimi, Teenuse osutamisele kulunud aeg (kui tasu on arvestatud tunnitasu alusel) ning muud asjaolud, mis on Täitja hinnangul asjakohased. 

7.5.       Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksu tasumises, tasub Klient ettemaksu Täitja esitatud Arve alusel 10 päeva jooksul Arve väljastamise kuupäevast, kui Arvelt ei nähtu teisiti. Enne ettemaksu laekumist Täitjale on Täitjal õigus Teenuste osutamisest keelduda. Lokalisatsiooniteenuse eest tasutakse alati ettemaksuga üks kord kuus, kui Eritingimustes pole teisiti toodud. 

7.6.       Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient Täitjale viivist 0,2 protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. 

7.7.       Poolte vahel kokku lepitud summad ei sisalda maksusid, sh käibemaksu. Käibemaks ja muud maksud lisatakse tasule vastavalt seaduses sätestatule. 

7.8.       Juhul, kui Teenuste osutamine nõuab selliste toodete või teenuste ostmist, mille maksumus ei sisaldu Kliendi poolt makstavas Teenuste osutamise tasus, kooskõlastab Täitja sellised lisakulud Kliendiga ning väljastab nende tasumiseks Kliendile arve.

 

8.           Teabevahetus 

8.1.        Klient kohustub määrama ühe isiku Kliendipoolseks kontaktisikuks Lepinguga seotud küsimustes, kellel on õigus anda Täitjale juhiseid ja korraldusi Lepingu täitmiseks (edaspidi: Kontaktisik ) ning edastama Kontaktisiku kontaktandmed Täitjale.

8.2.       Kliendil on kohustus viivitamatult teavitada Täitjat Kontaktisiku muutumisest ning muutumisel edastama Täitjale uue Kontaktisiku andmed. Enne vastava teavituse tegemist on vanal Kontaktisikul õigus anda Täitjale juhiseid ja korraldusi Lepingu täitmiseks.

8.3.       Lisaks Kontaktisikule on Täitjal õigus Lepinguga seotud korraldusi vastu võtta ka muudelt isikutelt, kellel mõistliku isiku arusaama järgi on õigus Täitja eest ja nimel vastavaid korraldusi anda. Kahtluse korral on Täitjal õigus (kuid mitte kohustus) vastava isiku volituses veenduda Kontaktisiku või Kliendi juhatuse liikmega suheldes.

8.4.       Pooled lepivad kokku, et õiguslikku tagajärgi omavad teated tuleb edastada teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel).

 

9.           Intellektuaalne omand 

9.1.        Täitjale kuuluvad intellektuaalse omandi õigused jäävad Täitjale ning Täitja ei anna mistahes temale kuuluvaid intellektuaalse omandi õiguseid Kliendile (ei võõrandamise ega litsentsi andmise teel), välja arvatud osas, kus Pooled selles teisiti kokku lepivad. 

9.2.       Kokkulepped Teenuse osutamisega seonduva intellektuaalse omandi võõrandamiseks ja/või litsentseerimiseks (kui üldse) sisalduvad käesolevate Üldtingimuste II peatükis (Teenuste üldsätted) ja/või Eritingimustes. 

9.3.       Pooled mõistavad ja saavad aru, et Täitja ei anna Kliendile õigust Platvormi kasutamiseks. See on Kliendi ja Odoo vahelise kokkuleppe esemeks. 

9.4.       Käesolevaga annab Klient õiguse Täitjale avaldada Kliendiga Lepingu sõlmimise fakti turunduslikul otstarbel. Täitjal on õigus presenteerida veebis ja muudel turundusliku sisuga materjalides Klienti enda kliendina, sealjuures kasutada turundusmaterjalides Kliendi kaubamärki (edaspidi: Kaubamärk). Klient annab käesolevaga Täitjale lihtlitsentsi Kaubamärgi kasutamiseks ulatuses, milles see on vajalik Lepingu täitmiseks ning Täitja Teenuste turundamiseks. Vastav lihtlitsents on territoriaalselt piiramatu, tähtajaliselt piiratud Lepingu kestvusega ning see on antud all-litsentseerimise õigusega. Eelkirjeldatud litsentsi litsentsitasu seisneb õiguses Teenuseid kasutada vastavalt Lepingus kokkulepitule. Täitja ei pea Kaubamärgi kasutamist Kliendiga eelnevalt kooskõlastama, kuid Täitja kohustub järgima Kliendi antud juhiseid Kaubamärgi kasutamisega seonduvalt ning hoiduma mistahes tegevusest, mis võib Kaubamärgi väärtust vähendada.

 

10.         Konfidentsiaalsuskohustus 

10.1.      Konfidentsiaalne teave on mistahes andmed, mis üks Pool (edaspidi: Teabe Andja) teisele Poolele (edaspidi: Teabe Saaja) üle annab, sealhulgas on konfidentsiaalne Lepingu sisu, Lepingu täitmise ja Lepingueelsete läbirääkimiste käigus saadud andmed teise Poole majandustegevuse, finantsseisundi, äriprotsesside ja tarkvaralahenduste kohta. Konfidentsiaalseks teabeks ei ole teave, mis Teabe Andja on varasemalt ise või mis on Teabe Andja nõusolekul avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Kahtluse korral eeldatakse, et üleantud teave on konfidentsiaalne ning konfidentsiaalsust välistava asjaolu esinemist on kohustatud tõendama Teabe Saaja. 

10.2.     Teabe Saaja hoiab konfidentsiaalset teavet salajas, ei avalda seda kolmandatele isikutele ega töötle muul eesmärgil kui Lepingu täitmiseks ilma Teabe Andja eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel) antud nõusolekuta. 

10.3.     Täitjal on õigus konfidentsiaalset teavet edastada all-töövõtjale, kellel on kohustus vastavat teavet salajas hoida.

10.4.    Pooled ei loe konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks Täitja poolt fakti avaldamist, et Klient on Täitja klient ning Täitja on Kliendiga Lepingu sõlminud vastavalt Üldtingimuste punktile 9.4.

10.5.     Ülaltoodud konfidentsiaalsusega seotud kohustused kehtivad tähtajatult.

 

11.          Vastutus 

11.1.       Täitja vastutab Kliendile tekitatud kahju eest ainult juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletusega. Igal juhul ei vastuta Täitja saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ning puhtmajandusliku kahju eest, välja arvatud kui imperatiivsete seaduse sätetega on teisiti ettenähtud. Igal juhul ei vastuta Täitja kahju eest enam kui summa ulatuses, mis Klient on Täitjale konkreetse Teenuse osutamisest eest tasunud viimase kuue kuu jooksul, millega seonduvalt kahju väidetavalt tekkis. 

11.2.      Täitja ei vastuta asjaolude eest, mis ei ole Täitja mõjusfääris. Näiteks ei vastuta Täitja Kliendi antud andmete õigsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest, kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, Täitja poolt mitteloodud tarkvara probleemide ja mitteosutatud teenuste ning viiruste levimisest tekitatud kahju eest. Täitja vastutab enda alltöövõtjate eest, keda Täitja kasutab enda Lepinguliste kohustuste täitmiseks. 

11.3.      Klient vastutab, et Täitjale antud juhised, teave ja/või materjalid vastavad Kliendi tegelikule tahtele, sh vastutab Klient, et Klienti esindaval isikul on õigus Täitjale juhiseid, teavet ja/või materjale anda.

 

12.         Vääramatu jõud

12.1.      Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Pooled loevad vääramatuks jõuks näiteks tulekahju, andmevõrgu häiret, epideemiat, karantiinipiiranguid, rahutusi ja terroriakte.

12.2.     Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu mõju kestab järjest vähemalt 8 nädalat, võib Pool, kelle kohustuste täitmist vääramatu jõud ei takista, Lepingu viivitamata ühepoolselt üles öelda.

12.3.     Käesolev Üldtingimuste punkt 12 ei kehti rahaliste summade maksmise kohustuse suhtes.

 

13.         Isikuandmete töötlemine

13.1.      Käesolevas punktis 13 toodud sätted kohalduvad, kus Klient edastab või teeb Täitjale kättesaadavaks järgnevate isikute isikuandmed seonduvalt Teenuste kasutamisega (sõltuvalt Teenusest ning Teenuse osutamise mahust): Kliendi personali liikmed, Kliendi kliendid (kui tegemist on füüsilise isikuga) ning Kliendi kliendi personali liikmed (edaspidi: isikuandmed ). Vastaval juhul on Klient isikuandmete vastutav töötleja ning Täitja volitatud töötleja Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse [1] (edaspidi: GDPR ) mõttes, kui Pooled pole teisiti kokku leppinud. Reeglid isikuandmete töötlemiseks sisalduvad alljärgnevas käesolevas punktis 13 toodud korras (edaspidi: Kord ).

13.2.     Täitja nõustub järgnevaga ja kinnitab, et:

(a)      Täitja töötleb isikuandmeid üksnes Kliendi nimel ning kooskõlas tema juhistega ning Korraga, sh seoses isikuandmete edastamisega kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui Täitja on kohustatud seda tegema tema suhtes kohaldatava õigusega. Sellisel juhul teatab Täitja selle õigusliku nõude enne isikuandmete töötlemist Kliendile, kui selline teatamine ei ole olulise avaliku huvi tõttu kõnealuse õigusega keelatud;

(b)      kui Täitja ei suuda tagada isikuandmete töötlemist vastavalt Korrale, teavitab Täitja sellest Klienti, millisel juhul on Kliendil õigus isikuandmete edastamine peatada ning Kliendil ja/või Täitjal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 90 päeva ette;

(c)      ei esine asjaolusid, mis takistavad või välistavad Täitja võime täita Kliendilt saadud suuniseid ja Täitjale Korrast tulenevaid kohustusi;

(d)      Täitja tagab, et isikuandmeid töötlema volitatud isikud on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõuet;

(e)      Täitja võtab kõik GDPR artikli 32 kohaselt nõutavad meetmed ning Täitja on rakendanud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab isikuandmete edastamist võrgu kaudu, ning igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest;

(f)       Täitja teatab Kliendile viivitamata järgmistest asjaoludest:

                          i.      õiguskaitseorganite õiguslikult siduvad taotlused isikuandmete avaldamiseks;

                        ii.       juhusliku ja volitamata juurdepääsu juhtumid ning

                       iii.       otse andmesubjektidelt saadud taotlused;

(g)      võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, aitab Täitja võimaluse piires Klienti asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete abil täita Kliendi kohustust alluda GDPR III peatükis sätestatud andmesubjekti õiguspärastele nõuetele;

(h)      Täitja aitab Kliendil täita GDPR artiklites 32-36 sätestatud kohustusi, võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi ja Täitjale kättesaadavat teavet;

(i)        Täitja teeb Kliendile kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik GDPR artiklis 28 sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks ja võimaldab Kliendi taotlusel läbi viia enda isikuandmete töötlemise vahendite, -korra ja -asukoha auditeerimine, mille korraldab Klient või Kliendi poolt ja vajaduse korral kokkuleppel järelevalveasutusega valitud kontrolliasutus, mis koosneb sõltumatutest liikmetest, kellel on nõutavad ametioskused ja kellel lasub konfidentsiaalsuskohustus. Auditi kulud kannab Klient. Täitja teavitab Klienti kohe, kui Kliendi korraldus seoses antud Korra punktiga läheb tema arvates vastuollu kohalduva õigusega;

(j)        Täitja tegeleb kiiresti ja korrektselt Kliendi kõigi päringutega, mis seonduvad isikuandmete töötlemisega ja peab kinni järelevalveasutuse nõuannetest edastatavate isikuandmete töötlemise kohta.

13.3.     Klient võib Täitjale edastada või anda Teenuseid kasutades (sõltuvalt Teenusest ning Teenuse osutamise mahust) ligipääsu järgnevatele isikuandmete kategooriatele:

(a)      Kliendi personali liikme puhul: töölepingus või juhatuse liikme lepingus (või muus töö tegemise aluseks olevas lepingus) sisalduvad andmed; nimi, isikukood, pilt ja kontaktandmed; sugu ning vanus; info töövõimetuse (puude) osas; info laste kohta (nimi, sünniaeg, lapsendamine); puhkuste, tööaja ning tasu maksmisega seonduvad andmed;

(b)      Kliendi kliendi ja Kliendi kliendi personali liikme puhul: nimi, isikukood, pilt ja kontaktandmed.

13.4.     Täitja töötleb isikuandmeid üksnes Teenuste osutamise eesmärgil ja ulatuses ning viisil, milles see on vajalik Teenuste osutamiseks.

13.5.     Täitja säilitab isikuandmeid kuni Lepingu lõpetamiseni või kuni Klient esitab Täitjale avalduse isikuandmete töötlemise lõpetamiseks (välja arvatud juhul, kui isikuandmete säilitamine on kohustuslik kohalduvast õigusest tulenevalt).

13.6.     Klient annab käesolevaga Täitjale loa edastata isikuandmeid järgnevatele alltöötlejatele:

(a)      serveri- ja andmete haldamise teenuseosutajale osas, kus Täitja kasutab vastavat teenust andmete turvaliseks hoiustamiseks ja Serveri käitamiseks (näiteks OVH-le; https://www.ovh.com/world/ , mille serverid asuvad Euroopa Liidus; ja näiteks Odoo S.A-le, mis asub Belgias);

(b)      teenuse osutajale, mis osutab Täitjale e-posti teenuseid, kus see on vajalik igapäevase suhtluse haldamiseks (nt Microsoft Ireland Operations, Ltd.-le, mis asub Euroopa Liidus).

13.7.     Klient annab käesolevaga Täitjale üldise loa kaasata oma äranägemise järgi veel alltöötlejaid. Juhul, kui Täitja soovib lisada alltöötleja, annab Täitja sellest Kliendile teada. Kliendil on õigus esitada vastuväide uuele alltöötlejale 14 päeva jooksul pärast teavitust. Vastuväite esitamisel asuvad Pooled läbirääkimistesse uue alltöötleja lisamiseks. Juhul, kui Täitja soovib uue alltöötleja lisada ning Klient jääb enda vastuväite juurde, peab Klient lõpetama Täitjale isikuandmete edastamise ning mõlemal Poolel on õigus Leping vähemalt 90-päevase etteteatamisega üles öelda, saates teisele Poolele vastavasisulise teavituse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

13.8.     Täitja on sõlminud ning sõlmib uute alltöötlejatega lepingud, mis annavad piisava tagatise, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid tagamaks isikuandmete töötlemise vastavus isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Kui alltöötleja ei täida oma andmekaitse kohustusi, on Täitja Kliendi ees vastutav selle alltöötleja kohustuste täitmise eest.

 

14.         Lepingu lõpetamine

14.1.      Leping on tähtajatu.

14.2.     Mõlemal Poolel on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kuus kuud ette.

14.3.     Mõlemal Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ilma etteteatamistähtajata juhul, kui:

(a)      teine Pool on Lepingut oluliselt rikkunud ning ei ole heastanud Lepingu rikkumist kohustuse täitmiseks antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul (kui heastamine on võimalik), mille kestus peab olema vähemalt 60 Tööpäeva; või

(b)      tema enda või teise Poole suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

14.4.     Ilma, et see mõjutaks õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid, on Täitjal õigus öelda Leping üles viivitamata, teatades sellest Kliendile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Klient ei maksa õigeaegselt Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat, Täitja on Klienti võlast teavitanud ning Klient ei tasu võlgnetavat summat ka 30 päeva jooksul pärast teavituse tegemist.

14.5.     Kui Leping lõpetatakse, on Täitjal õigus tasule Lepingu lõppemise hetkeks osutatud Teenuste eest.

 

15.         Lepingu lõpetamise tagajärjed

15.1.      Lepingu lõpetamisel jäävad kehtima järgmised Üldtingimuste punktid: punkt 7 (tasumine), punkt 10 (konfidentsiaalsuskohustus; ulatuses, nagu vastavas punktis täpsustatud), punkt 15 (lepingu lõpetamise tagajärjed), punkt 16 (Üldtingimuste üldsätete lõppsätted). Samuti jäävad kehtima muud Lepingu punktid, kui Lepingus on selliselt kokku lepitud (nt kui intellektuaalse omandi osas on vastavalt kokkulepitud).

15.2.     Lepingu lõpetamine ei mõjuta Poolte õigusi, õiguskaitsevahendeid, kohustusi ega vastutust, mis on tekkinud enne Lepingu lõppemist.

 

16.         Üldtingimuste üldsätete lõppsätted 

16.1.      Pooled avaldavad ja kinnitavad, et kõik Lepingu tingimused on eraldi läbiräägitud ja Pooltele teada ning nad on nendega tutvunud ja nõustuvad nendega.

16.2.     Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte läbirääkimistega. Lepingust tulenevad Poolte vaidlused, mille osas ei saavutata kokkulepet Poolte läbirääkimistel, lahendatakse õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus.

16.3.     Kui mõni Lepingu tingimus on tühine, siis asendavad Pooled selle kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.  

 

II Teenuste üldsätted

 

17.         Tehniline analüüs 

17.1.      Juhul, kui Pooled selles Eritingimustes kokku lepivad, teostab Täitja Kliendi olemasolevale ja Eritingimustes määratletud IT-süsteemile (edaspidi: Kliendi IT-süsteem) tehnilise analüüsi (edaspidi: Tehniline analüüs). Sellisel juhul kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (punkt 17) toodud sätteid. 

17.2.     Tehnilise analüüsi teostamise käigus analüüsib Täitja Kliendi IT-süsteemi (sh selle võimekust ja funktsioone) ning tuvastab avastatud puudujäägid. Tehnilise analüüsi täpses ulatuses lepitakse kokku Eritingimustes.

17.3.     Tehnilise analüüsi tulemuseks on Täitja koostatud ülevaade Kliendi IT-süsteemi puudujääkidest ning ettepanekutest nende parandamiseks. Pooled saavad aru ja mõistavad, et Tehnilise analüüsi tulemusel ei viida Kliendi IT-süsteemi sisse parandusi ega arendata seda muul viisil. Kui lepitakse kokku tarkvara arendustöödes, tehakse seda vastavalt Üldtingimuste punktile 19. 

17.4.     Klient tasub Täitjale Tehnilise analüüsi teostamise eest jooksva tunnitasu arvestuse alusel. Tunnitasus (millele lisandub käibemaks) lepitakse kokku Eritingimustes.

 

18.         Juurutamine 

18.1.      Juhul, kui Pooled selles Eritingimustes kokku lepivad, osutab Täitja Kliendile juurutamise teenust (edaspidi: Juurutamisteenus). Sellisel juhul kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (punkt 18) toodud sätteid. 

18.2.     Juurutamisteenuse täpses ulatuses lepitakse kokku Eritingimustes. Kui Pooled teisiti kokku ei lepi, sisaldab Juurutamisteenus: 

(a)      Täitja poolt Platvormi funktsionaalsuste tutvustamist Kliendile; ja

(b)      Täitja poolt Kliendi andmete Platvormile sisestamist.

18.3.     Kui Pooled on kokku leppinud arendustööde tegemises vastavalt Üldtingimuste punktile 19.1 , siis võivad Pooled kokku leppida, et Juurutamisteenus hõlmab ka selle käigus loodud Tarkvara (vt mõiste all punktis 19.2 ) käivitamist Platvormil ning selle tutvustamist Kliendile.

18.4.     Juurutamisteenuse osutamisel ei kohustu Täitja saavutama mingeid konkreetseid eesmärke või tulemusi, vaid kohustub tegema kõik mõistlikult võimaliku kokkulepitud eesmärkide või tulemuste saavutamiseks. 

18.5.     Klient tasub Täitjale Juurutamisteenuse eest jooksva tunnitasu arvestuse alusel. Tunnitasus (millele lisandub käibemaks) lepitakse kokku Eritingimustes.

 

19.         Tarkvara arendamine 

19.1.      Juhul, kui Täitja teostab Kliendile arendustöid (edaspidi: Arendustööd), kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (peatükk 19) toodud sätteid. 

19.2.     Arendustööde eesmärgiks ja tulemiks on üldreeglina tarkvara loomine (edaspidi: Tarkvara). 

19.3.     Täitja teostab Arendustöid agiilselt vastavalt käsundile (edaspidi: Käsund ):

(a)      mis sisaldub Eritingimustes; või

(b)      mille on Klient andnud Täitjale ühekordselt või jooksvalt ning millele on Täitja andnud mõistliku aja jooksul nõusoleku (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).

19.4.     Käsundist nähtub Töö eesmärk, sisu ja ulatus. Käsund võib olla suunatud konkreetsete arendusülesannete teostamisele, terviklahenduse arendamisele või mistahes muule arendustegevuse aspektile või selle osale. Käsundis peab olema piisava täpsusega kirjeldatud teostatavate Arendustööde eesmärk, sisu ja ulatus ning Kliendi ootused Arendustööde tulemile.

19.5.     Tarkvara üleandmisele ja vastuvõtmisele kohaldavad Pooled järgnevat. 

(a)      Tarkvara üleandmine toimub osadena või tervikuna ning vastavalt Arendustööde teostamise loogikale. Tarkvara antakse üle kokkulepitud vahe- või lõppeesmärgi saavutamisel. Tarkvara üleandmine toimub selle Kliendile kättesaadavaks tegemisega Platvormil, kui Pooled pole teisiti kokku leppinud. 

(b)      Kliendil on õigus 10 kalendripäeva jooksul alates Tarkvara kättesaadavaks tegemisest Tarkvara vastavust Lepingu tingimustele kontrollida. Juhul, kui Tarkvara ei vasta Lepingu tingimustele, esitab Klient kontrollimise perioodi lõpus Täitjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ammendava nimekirja kõigist avastatud puudustest ning ettepanekud nende parandamiseks. Klient peab puudusi kirjeldama piisava detailsusega selliselt, et Täitjal oleks võimalik need mõistlikke jõupingutusi rakendades avastada. Klient peab puuduste loetelu esitama Täitjale ühe korraga. Kui Klient ei esita kontrollimise perioodi lõpuks pretensioone, loetakse Arendustööd Lepingule vastavaks. 

(c)      Kui Klient esitab parandusettepaneku(d), kontrollib Täitja 30 kalendripäeva jooksul, kas Arendustööd on kooskõlas Lepinguga. Kui esineb puuduseid ning puudused on sellised, et puudustega Arendustööd ei vasta Lepingus toodule, kõrvaldatakse puudused Täitja kulul. 

(d)      Pärast puuduste kõrvaldamist teavitab Täitja sellest Klienti ning Kliendil on 7 kalendripäeva parandus(t)e ülevaatamiseks. Kui Klient selle tähtaja jooksul uusi pretensioone või ettepanekuid ei esita, loetakse puudused parandatuks ja Arendustööd Lepingule vastavaks. 

19.6.     Tarkvara ja Arendustööde kvaliteedi osas kohaldavad Pooled järgnevat. 

(a)      Tarkvara on kvaliteetne ning vastab Lepingutingimustele juhul, kui see on arendatud majandus- ja kutsetegevuse valdkonna standardeid ja praktikat arvestades ning arendustegevus on vastanud vähemalt keskmisele sektori kvaliteedile. 

(b)      Üldreeglina lähtub Täitja Arendustöid tehes Odoo parimast praktikast (kättesaadav - https://www.odoo.com/documentation/13.0/reference/guidelines.html#), välja arvatud juhul, kui see ei ole soovitud tulemust arvesse võttes Täitja hinnangul mõistlik. 

19.7.     Täitja dokumenteerib Arendustööd vastavalt kutseala headele tavadele juhul, kui see on Arendustööde sisu arvestades võimalik (edaspidi: Dokumentatsioon ).

19.8.    Dokumentatsiooni annab Täitja üle tasemel, mis võimaldab rakendatud programmeerimiskeeles vähemalt 3 aastast töökogemust omaval arendajal saada aru Tarkvara toimimise loogikast ning teha seal vajadusel iseseisvalt muudatusi ja arendusi. Dokumentatsioon on inglise või eestikeelne.

19.9.    Dokumentatsioon antakse Kliendile üle koos Tarkvaraga, eeldusel, et Klient on kogu eelnenud Arendustööde eest tasunud.

19.10.  Kui Eritingimustes pole teisiti kokkulepitud, lepivad Pooled intellektuaalse omandi osas kokku alljärgnevalt:

(a)      Lepingu alusel Kliendile üle- või kasutada antavate autoriõiguste teostamise õigus läheb Kliendile pärast Tarkvara üleandmist ning Arendustööde eest tasumist;

(b)      Täitja annab Lepingu raames arendatud Tarkvara osas Kliendile lihtlitsentsi autoriõiguste kasutamiseks ulatuses, mis on vajalik Tarkvara sihtotstarbeliseks kasutamiseks Kliendi majandus- ja kutsetegevuses. Vastav lihtlitsents on territoriaalselt piiratud Eesti Vabariigiga, tähtajaliselt Lepingu kestvusega ning antud ilma õiguseta anda all-litsentse;

(c)      juhul, kui Tarkvara sisaldab vabavaralisi elemente viitab Täitja Dokumentatsioonis vabavaralistele üksikosadele ning Kliendil on vabavara kasutusõigus vastavalt vabavara avalikule kasutuslitsentsile.

19.11.    Klient tasub Täitjale Arendustööde eest jooksva tunnitasu arvestuse alusel. Tunnitasus (millele lisandub käibemaks) lepitakse kokku Eritingimustes.

 

20.        Lokalisatsioon

20.1.     Juhul, kui Pooled selles Eritingimustes kokku lepivad, osutab Täitja Kliendile lokalisatsiooniteenust (edaspidi: Lokalisatsiooniteenus ). Sellisel juhul kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (punkt 20) toodud sätteid.

20.2.    Lokalisatsiooniteenuse täpses sisus ehk selles, mis teenuseid selle raames Kliendile osutatakse ning mis on teenuse osutamise tulemuseks, lepitakse kokku Eritingimustes. Näiteks võib Lokalisatsiooniteenuse sisuks olla Kliendi jaoks käibemaksudeklaratsiooni koostamise võimekuse lisamine Platvormile.

20.3.    Juhul, kui Täitja annab Kliendile Lokalisatsiooniteenust osutades õiguse tarkvaralise komponendi kasutamiseks (edaspidi: Komponent ), annab Täitja Kliendile lihtlitsentsi Komponendi autoriõiguste kasutamiseks ulatuses, mis see on vajalik Komponendi sihtotstarbeliseks kasutamiseks Kliendi majandus- ja kutsetegevuses. Vastav lihtlitsents on territoriaalselt piiratud Eesti Vabariigiga, tähtajaliselt Lokalisatsiooniteenuse osutamise kestusega vastava Komponendi osas ning antud ilma õiguseta anda all-litsentse. Juhul, kui Komponent sisaldab vabavaralisi elemente, annab Täitja Kliendile vastava info ning Kliendil on vabavara kasutusõigus vastavalt vabavara avalikule kasutuslitsentsile.

20.4.   Kliendil on kohustus esitada Täitjale asjakohaseid, korrektseid ning täielikke andmeid vastavalt Täitja nõudmisele. Täitja ei vastuta mistahes tagajärgede ning kahju eest, mis tekib Kliendi poolt ebaõigete või ebatäielike andmete esitamisest.

20.5.    Juhul, kui see on Lokalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalik, kohustub Klient andma Täitjale asjakohase volituse (nt volituse esindama Klienti riigiasutuses).

20.6.   Klient tasub Täitjale Lokalisatsiooniteenuse eest tasu, milles lepitakse kokku Eritingimustes.

 

21.         Kasutajatugi

21.1.      Juhul, kui Pooled selles Eritingimustes kokku lepivad, osutab Täitja Kliendile kasutajatuge seoses erinevate tarkvaraliste küsimuste või probleemidega, mis Täitjal võivad tekkida seonduvalt käesoleva Lepingu alusel osutatud Teenuste kasutamisega (edaspidi: Kasutajatugi ). Sellisel juhul kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (punkt 21) toodud sätteid.

21.2.     Kasutajatuge osutatakse Kliendile Tööpäevadel ajavahemikus kell 09:00-17:00 (Eesti aeg), kui Eritingimustes pole toodud teisiti (edaspidi: Tööaeg ).

21.3.     Üldjuhul on Kasutajatoe poole õigus pöörduda Kliendi määratud Kontaktisikul. Erandkorras on Kasutajatoe poole õigus pöörduda ka muudel Kliendi personali hulka kuuluvatel Platvormi kasutajatel.

21.4.     Kasutajatoe poole pöördumiseks tuleb saata e-kiri või helistada Täitja poolt Kliendile teatavaks tehtud e-posti aadressile või telefoninumbrile (edaspidi: Teade ). Teade peab sisaldama võimalikult täpset kirjeldust esinevast probleemist ning soovitavast lahendusest. Üldreeglina osutatakse Kasutajatuge kaugelt (s.o Interneti ja telefoni teel), eraldi kokkuleppe puhul tuleb Täitja Kasutajatoe osutamiseks Kliendi juurde.

21.5.     Täitja teeb kõik mõistlikult võimaliku, et lahendada tõusetunud probleem (edaspidi: Viga ) võimalikult kiiresti vastavalt selle prioriteedile. Vea prioriteedid ning reageerimisajad on kirjeldatud alljärgnevas tabelis.

Vea prioriteetsus

Reageerimise aeg

Teenus ei ole saadaval.

Täitja esitab teadasaamise kinnituse (edaspidi: Kinnitus ) hiljemalt 60 minuti jooksul pärast Teate saamist, kui Teade saadeti Tööaja jooksul. Kui Teade saadeti Tööaja välisel ajal, esitab Täitja Kinnituse hiljemalt 60 minuti jooksul järgneva Tööaja alguse ajast.

 

Täitja kohustub taastama Teenuse sellise toimimise hiljemalt 4 tunni jooksul Kinnituse esitamisest, mis võimaldab kasutada selle peamisi funktsionaalsusi; ja taastama kogu Teenuse toimimise hiljemalt 24 tunni jooksul Kinnituse esitamisest.

 

Teenuse kasutamine on häiritud (nt Teenuse kasutamine on aeglane või Teenuse osad funktsioonid ei toimi).

Täitja esitab teadasaamise Kinnituse hiljemalt 2 tunni jooksul pärast Teate saamist, kui Teade saadeti Tööaja jooksul. Kui Teade saadeti Tööaja välisel ajal, esitab Täitja Kinnituse hiljemalt 2 tunni jooksul järgneva Tööaja alguse ajast.

 

Täitja kohustub 3 Tööpäeva jooksul pärast Kinnituse esitamist rakendama hädavajaliku paranduse või ajutise lahenduse, mis võimaldab kasutada Teenuse peamisi funktsionaalsusi; ja saavutama püsiva lahenduse mitte hiljem kui 6 Tööpäeva jooksul pärast Kinnituse esitamist.

 

21.6.     Klient tasub Täitjale Kasutajatoe osutamise eest jooksva tunnitasu arvestuse alusel. Tunnitasus (millele lisandub käibemaks) lepitakse kokku Eritingimustes.

21.7.     Kliendil on õigus 2 tunni väärtuses tasuta Kasutajatoe teenusele ühes kalendrikuus, kui Eritingimustes pole teisiti toodud. Juhul, kui ühes kalendrikuus jääb tasuta tunde üle, ei kandu need üle järgmisesse kalendrikuusse.


22.        Majutusteenus

22.1.     Juhul, kui Pooled selles Eritingimustes kokku lepivad, osutab Täitja Kliendile majutusteenust (edaspidi: Majutusteenus ). Sellisel juhul kohaldatakse lisaks Eritingimustele ning Üldtingimuste üldsätetele käesolevas punktis (punkt 22) toodud sätteid. Pooled võivad Eritingimustes täpsustada Majutusteenuse osutamise tingimusi. Majutusteenuse osutamises on võimalik kokku leppida üksnes juhul, kui Pooled lepivad kokku ka Kasutajatoe osutamises.

22.2.    Majutusteenuse osutamisel kohustub Täitja majutama Kliendi kasutuses olevat Platvormi koos Kliendi poolt Platvormile sisestatud andmetega (edaspidi käesolevas peatükis Platvorm koos sisestatud andmetega nimetatud kui Andmebaas ) Täitja hallatavas serveris (edaspidi: Server ) ning andma Kliendi jaoks Andmebaasile ligipääsu.

22.3.    Andmebaasi maksimaalne maht on täpsustatud Eritingimustes.

22.4.    Pooled võivad Eritingimustes kokku leppida, millises riigis Server füüsiliselt asub. Kui vastav kokkulepe puudub, on Täitjal õigus valida vastavalt oma äranägemisele, millises riigis Server füüsiliselt asub.

22.5.    Täitjal on õigus viia läbi Andmebaasi hooldustoiminguid, teadades sellest Kliendile e-kirja teel ette vähemalt 7 kalendripäeva (edaspidi: Planeeritud Hooldustoimingud ). Erandlikel asjaoludel on Täitjal õigus läbi viia Planeeritud Hooldustoiminguid nendest Kliendile ette teavitamata.

22.6.    Minimaalse käiteaja osas lepivad Pooled kokku alljärgnevalt.

(a)      Täitja kohustub tagama, rakendades selleks vastavas majandus- ja kutsetegevuses mõistlike jõupingusi, Andmebaasi vigadeta toimimise 99,95% ajast igas kalendrikuus (edaspidi: Minimaalne Käiteaeg), s.o lubatud maksimaalne Andmebaasi mittetoimimine igas kalendrikuus on 22 minutit.

(b)      Minimaalse Käiteaja hulka ei arvestata ja seda ei loeta Majutusteenuse mittekohaseks osutamiseks, kui Majutusteenuse osutamise takistuse on põhjustanud Planeeritud Hooldustoimingute läbiviimine või asjaolu, mis ei ole Täitja kontrolli all (nt elektrikatkestus).

(c)      Täitjal on õigus sätestada täpsed Minimaalse Käiteaja testimise tingimused.

(d)      Kui Täitja rikub Minimaalse Käiteaja täitmise nõuet, on Kliendil õigus vähendada Majutusteenuse eest makstavat tasu 20% vastava kalendrikuu osas, mille puhul Minimaalset Käiteaega ei tagatud.

22.7.    Täitja kohustub varundama Andmebaasi, tehes Andmebaasist vähemalt üks kord päevas varukoopia ning säilitades varukoopiat vähemalt 7 kalendripäeva, kui Eritingimustes pole teisiti toodud. Kliendil on õigus laadida varukoopia manuaalselt alla, esitades vastava soovi Täitjale e-kirja teel. Täitjal on õigus sätestada täpsemad Andmebaasi varundustingimused.

22.8.    Kliendil on kohustus kasutada Andmebaasi üksnes mõistlikult ning eesmärgipäraselt. Klient ei tohi kasutada Andmebaasi ebaseadusliku või kahjuliku sisu salvestamiseks, kuvamiseks, levitamiseks või muul viisil töötlemiseks – sealhulgas on keelatud kasutada Andmebaasi:

(a)      ebaseaduslikuks tegevuseks;

(b)      kahjulikuks või petturlikuks tegevuseks, nt Täitjale või kolmandatele isikutele kahju tekitavateks tegevuseks;

(c)      rikkudes kolmandate isikute õiguseid (sh intellektuaalsest omandist tulenevaid õiguseid);

(d)      vastuolus heade kommete ja tavaga;

(e)      mistahes viisil, mis takistab või võib takistada tavapärast Andmebaasi või Serveri töötamist, sealjuures on keeltatud kasutada pahatahtliku ja pahavara, nt viiruseid, usse jne ja viia läbi teenusetõkestamise rünnet (Denial-of-Service Attack);

(f)       rämpsposti saatmiseks;

(g)      pääsemaks ligi andmetele ja sisule, mille ligipääsuks Kliendil õigus puudub.

22.9.    Klient kohustub Täitjat informeerima Majutusteenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

22.10.  Klient maksab Täitjale Majutusteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused lepitakse kokku Eritingimustes. 

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.