Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine


Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Impactic OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).


Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.


Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe https://www.impactic.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Impactic OÜ teenuste kasutamise kohta.


Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nnagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.


1. Isikuandmete vastutav töötaja


Impactic OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Indrek Linnas. Kontakt tel. +372 56 55 290 või e-mail info@impactic.ee.


2. Kelle isikuandmeid Impactic OÜ töötleb?


Impactic OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Impactic OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.


3. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Impactic OÜ isikuandmeid kodulehe https://www.impactid.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.


Impactic OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:


Kliendibaasi loomine ja haldamine;

Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakumine;

Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;

Käesoleva veebilehe haldamine ja arendamine;

Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.


4. Impactic OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid


Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;

Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood või sünniaeg;

Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;

Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;

Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, https://www.rik.ee, https://www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)


5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine


Impactic OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:


Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;

Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);

Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.


Impactic OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.


Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 01.08.2023.a.

Lihtsusta oma ettevõtte igapäevast tööd


ERP lahendus sinu ettevõtte arhitektuuri oluliseks nurgakiviks ja tehniliseks tegevusplatvormiks, luues eelduse tegevuse laiendamiseks igas suunas.Alustame koostööd